Privacyverklaring

Versie januari 2023

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door HR Security Services in verband met de diensten die door deze onderneming wordt aangeboden. Hieronder valt ook informatie die offline wordt verzameld.

Deze Privacyverklaring geldt ook voor content zijnde aanbiedingen en advertenties van HR Security Services en producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in dit document. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met HR Security Services.

Artikel 1: Persoonsgegevens die wij verwerken

Lid 1: HR Security Services verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Lid 2: Wanneer u HR Security Services inschakelt, dan kunnen wij de volgende gegevens van u of van eventueel personeel van uw onderneming vastleggen:

Lid 3: We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om informatie te ontvangen, applicaties gebruikt, een product of dienst van ons koopt, een enquête invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zij onder andere uw:

Lid 4: Wij kunnen persoonsgegevens over u uit andere bronnen ontvangen. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn, zoals openbare databanken, ‘data-aggregators’, en informatie van derden. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere uw:

Afhankelijk van uw locatie kunnen er verschillende tools gebruikt worden om uw voorkeuren voor het ontvangen van persoonsgerichte advertenties in te stellen.

Artikel 2: Toestemming

Lid 1: Door het gebruik van een website van HR Security Services, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van de website en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan HR Security Services.

Lid 2: Wij zullen alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

Lid 3: Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om deze toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Artikel 3: Doeleinden van de gegevensverwerking

Lid 1: Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Lid 2: Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Lid 3: Wij verwerken uw persoonsgegevens meer specifiek, voor de volgende doelen:

Artikel 4: Klikgedrag en bezoekgegevens

Lid 1: Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lid 2: Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Lid 3: Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie punt 9). Leest u de privacyverklaring van Facebook en Twitter (die regelmatig kan wijzigen) goed door om te zien wat Facebook en Twitter met uw persoonsgegevens doen en hoe deze informatie wordt verwerkt.

Artikel 5: Bezwaartermijn

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

Artikel 6: Delen met anderen

HR Security Services verstrekt gegevens in beginsel niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7: Beveiliging

HR Security Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze (bevoegde) medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Lid 1: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. HR Security Services zal zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Lid 2: U heeft het recht ons te melden dat:

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.

Artikel 9: Klachten

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw privacygegevens, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met één van de vennoten van HR Security Services.

Artikel 10: Klachten

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.